Street program Auritus

Poslání:

Terénní práce s uživateli drog je nízkoprahová služba pracující v přirozeném prostředí cílové skupiny metodou kontaktní práce, jejímž cílem je snižování zdravotních a sociálních rizik působených užíváním drog a zprostředkování léčby závislosti na drogách. Vedle poradenství, sociální práce a asistence při základním zdravotním ošetření je významnou součástí terénních programů výběr použitého a distribuce sterilního injekčního materiálu a dalších prostředků pro méně rizikové užívání drog.

Východiska
Terénní program vychází ze závěrů a východisek Harm reduction a strategie "Public Health". Filozofie HR je založena na pragmatickém přístupu k drogové problematice, neboť bere na vědomí, že prevence (HIV, AIDS, hepatitid a jiných infekčních onemocnění) je vždy méně nákladná než následná léčba nebo represe. Přístup "Public Health" k problému zneužívání nelegálních drog a závislosti vidí tento problém, ne jako fenomén, který má příčinu pouze v individuálních psychologických, nebo morálních faktorech, ale zároveň jako příčinu rozsáhlejších sociálních problémů a také jako hrozbu veřejného zdraví.

Harm Redukcion
Doslovný překlad termínu by zněl přibližně jako "snižování škod". V Terénním programu je Harm Reduction termín označující veškeré aktivity a prostředky směřující k co největšímu možnému omezení zdravotních a sociálních rizik vyvstávajících v souvislosti se zneužíváním návykových látek. Někteří uživatelé nechtějí přestat drogy brát - nemají dostatečnou motivaci k abstinenci. Existují ale i takoví, kteří abstinovat chtějí, avšak v současné době nejsou z různých důvodů schopni přestat s užíváním. Právě na tyto skupiny uživatelů návykových látek se soustředí přístup Harm Reduction, který s souladu filozofickými východisky (viz. výše) akceptuje skutečnost, že pro určitou část populace uživatelů drog jsou, v určité fázi jejich užívání, nepřijatelné aktivity směřované k totální abstinenci od drog. Harm Reduction jako pragmatický přístup umožňuje předcházet zdravotním komplikacím a do určité míry tak zabránit somatickému poškození klienta. Tím vytváří časový prostor pro práci s klientem, během něhož má uživatel možnost postupně změnit své postoje k užívání drog. Aktivity HR mohou být zároveň faktorem motivujícím, vedoucím ke spolupráci klienta se zařízením a v ideálním případě k léčbě klienta. Snaha o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog vychází z předpokladu, že vhodným přístupem je možné rizikům spojeným s užíváním drog zabránit nebo je alespoň výrazně redukovat. K nejvýznamnějším rizikům patří šíření hepatitid a dalších infekčních onemocnění včetně viru HIV způsobované jak používáním nesterilního náčiní při aplikaci drog, tak promiskuitním chováním uživatelů. Harm Reduction má proto neoddiskutovatelné místo v systému péče o drogově závislé tam, kde selhávají jiné léčebné metody.

Cílová skupina:

 • Osoby problémově užívající návykové látky (především pervitin, subutex, alkohol, THC)
 • Rekreační uživatelé drog
 • Osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky včetně alkoholu
 • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím
 • Osoby, které nejsou v kontaktu s centrem Auritus

Cíle:

Terénní program si klade za cíl kontaktovat skrytou populaci a působit na ni. V ideálním případě směrem k abstinenci nebo aspoň směrem k chování, které je pro uživatele "bezpečnější", čili které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik.

 • Snížení výskytu infekčních nemocí – HIV, HCV, HBV, syfilis
 • Snížení počtu úmrtí v důsledku předávkování
 • Předcházení kriminalitě
 • Motivovace uživatele návykových látek ke změně životního stylu směrem k abstinenci
 • Učení uživatele drog "bezpečnějšímu" užívání a zásadám bezpečného sexu
 • Motivovace uživatelů k výměně použitého injekčního materiálu nebo jeho bezpečné likvidaci
 • Udržování nejvíce exponovaných míst na otevřené drogové scéně v čistotě (sběr odhozených použitých stříkaček a jejich bezpečná likvidace)
 • Navazování důvěry a motivování klientů ke kontaktu se službami pro uživatele drog
 • Motivace k přechodu do služeb Kontaktního centra a tím možnost využité většího spektra služeb

 

Orientační plán našich cest - uvedené časy jsou orientační a odvíjí se od situací, které nás potkají cestou. Děkujeme za pochopení TERÉŇÁCI AURITU! 

Volejte nebo pište na 775 255 389!!!

Kdy a kde nás potkáte?

PO-PÁ od 11:00 do 16:00 hod

Pondělí     Tábor
Úterý   
      Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Soběslav, Veselí n/Lužnicí
Středa       
Sídliště nad Lužnicí, Pražské Sídliště + 1x za 14 dní (každý sudý týden) večerní terén 17:00-21:00 hod
Čtvrtek     
Bechyně
Pátek       
Tábor centrum

Kontaktujte nás

Klára Čejková

Tel.: 775 255 389, 381 255 999
terénní pracovnice

Eliška Frdlíková

kontaktní a terénní pracovnice

Veronika Heřmanová

kontaktní a terénní pracovnice