Závislost na drogách

illu

Cílová skupina:

 • Osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách
 • Osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
 • Osoby, které jsou motivované k abstinenci nebo ke kontrolovanému užívání
 • Rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s látkovou závislostí

Cíle:

 • Stabilizace v užívání návykových látek
 • Směřování k abstinenci nebo podpora v udržení abstinence
 • Podpora schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů ji řešit
 • Poskytování informací, rad, vedení a podpory při řešení závislostního chování
 • Podpora změny životního stylu (přerušení kontaktů s drogovou scénou, hledání nových bezpečných kontaktů, podpora v samostatnosti, odpovědnosti, zapojení se do pracovního procesu...)
 • Využití a podpora rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a k jejich udržení

Poskytované služby

 • Adiktologické poradenství
 • Dílna pro abstinující klienty
 • Probační program

Adiktologické poradenství

 • Ambulantní léčba
 • Program následné péče
 • Zprostředkování léčby a předléčebné poradenství (motivační trénink)
 • Krizová intervence
 • Poradenství pro rodiče
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Dílna pro abstinující klienty

Služba nabízí prostor pro intenzivnější kontakt klienta a pracovníka, umožňuje obnovování pracovních dovedností a návyků a tím pomáhá klientům se postupně začleňovat do pracovního procesu. Pro klienty je to také možnost naučit se rukodělné techniky, které se mohou stát vhodnou formou trávení volného času. Dílna může probíhat individuální nebo skupinovou formou (v tomto případě se dílny můžou zúčastnit nejvíce4 klienti).

 

Informace s odkazy

Informace o drogách a jejich účincích

 • www.odrogach.cz
 • www.drogy-info.cz
 • www.prevcentrum.cz
 • www.drogy.net

Informace o hepatitidách

 • www.zloutenky.cz

Drogy a zákon

Můžete se také obrátit na právní poradnu Asociace neziskových organizací (A.N.O.) Praha:
tel.: 222 582 932, mobil 736 760 701
e-mail: ppano@asociace.org
web: www.asociace.org

Mapa pomoci

 • www.drogy-info.cz

Kontakt