Auritus - centrum adiktologických služeb

Auritus

Posláním centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám.

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života. Poskytované služby snižují zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jejich důsledky, umožňují klientům hledat přijatelné cesty ke změně dosavadního způsobu života, motivují klienty k životu bez návykových látek.

Poskytujeme adiktologické služby v těchto oblastech

Pro uživatele / experimentátory / hráče:

 • Nízkoprahové služby (hygiena, potraviny, ošacení, výměný program)
 • Poradenství
 • Sociální práce
 • Krizová intervence
 • Ambulantní léčba (drogy, gambling)
 • Zprostředkování substituční léčby
 • Ambulantní doléčování
 • Výkon trestu obecně prospěšných prácí
 • Informace o drogách
 • Pracovní programy
 • Zprostředkování léčby

Principy práce

 • Odbornost – poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické služby
 • Individuální přístup ke klientům a respektování jejich potřeb – poskytujeme uživatelům služby, které aktuálně reagují na jejich potřeby a snažíme se zohlednit jejich možnosti, schopnosti a odpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • Veřejný přístup – veškeré služby centra Auritus jsou poskytovány všem klientům bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický a fyzický stav a socioekonomické možnosti
 • Nízkoprahovost – snadná dostupnost pro všechny klienty cílové skupiny
 • Bezplatnost – všechny služby centra Auritus jsou poskytovány zdarma
 • Anonymita služby poskytujeme anonymně jak klientům, tak i rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám
 • Ochrana práv klientů – v rámci poskytování sociálních služeb vytváříme takové podmínky, které klientům umožní naplňovat svá lidská a občanská práva

Práva klientů

 • Každý klient má právo uznávání své jedinečnosti, bez ohledu na svůj původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, druh užívané drogy, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Klient má právo být respektován jako rovnocenný partner se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho odpovědnosti za své zdraví.
 • Klient má právo na ochranu své důstojnosti, na respekt, bezpečí a dodržování lidských práv.
 • Klient není diskriminován, má právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení. Veškerá data a informace týkající se klienta jsou shromažďována, zpracovávána a uchovávána v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upravuje zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27 .4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Žádnou informaci o klientovi zařízení neposkytuje bez jeho písemného souhlasu.(Týká se i doporučení do léčeben) Výjimkou jsou pouze situace obsažené v zákonech ČR (viz právní odpovědnost).
 • Klient má právo seznámit se se způsobem vedení dokumentace o své osobě v zařízení. Podepisuje souhlas a dohodu o ochraně osobních údajů. S vedením své dokumentace je v případě zájmu seznámen přiměřeným způsobem.
 • Klient má právo na informace o formě, obsahu, délce a pravidlech poskytované služby a případných sankcích. Má právo přerušit využívání služeb, a při ukončení služeb je mu podle možností nabídnuta návazná služba.
 • Klient má právo rozhodovat o svém životě, spolupodílí se na řešení své situace, vždy je seznámen s návrhem dalšího postupu a rozhoduje o jeho realizaci.
 • Každý klient má nárok na stížnost. Stížnost může mít formu ústní nebo písemnou. Ústní formou si může stěžovat každému z pracovníků, který buď vyřeší stížnost přímo na místě, nebo je předmětem provozní porady či supervizního setkání. Písemné stížnosti řeší vedoucí programu v rámci pracovních porad a supervizí společně s celým týmem, výstup z jednání je pak sdělen klientovi ústní formou - na jeho žádost výjimečně i písemnou formou.
 • V kontaktní místnosti je volně k dispozici kniha přání a stížností.
 • Klient má právo nebýt zneužíván ze strany pracovníka po stránce ekonomické, sociální a sexuální
 • Klient má právo na poskytování služeb pracovníky s odpovídající kvalifikací

Popis mechanismu vyřizování stížností:

Uživatel služby může vyjádřit:

 • stížnost – vše, co mu vadí, co se mu nelíbí
 • připomínku, námět – co mu ve službě chybí, co by se dalo zlepšit

Uživatel služby má právo vyjádřit se:

 • ke službě, kterou vnímá jako porušující lidská práva a důstojnost
 • ke způsobu či kvalitě poskytované služby
 • k chování ostatních uživatelů služby
 • k organizačním a provozním záležitostem
 • k materiálnímu vybavení programu
 • k řešení stížností

Stěžovat si a podávat připomínky mohou:

 • uživatel služby (klient)
 • rodinní příslušníci uživatelů a osoby jim blízké
 • jakýkoliv občan
 • kontrolní a inspekční orgány
 • organizace zabývající se ochranou lidských práv

Forma podání stížnosti a připomínek:

Stížnosti a připomínky mohou být podány anonymně i neanonymně těmito způsoby:

 • písemně na adresu: Farní charita Tábor, centrum Auritus, Klokotská 114
 • písemně předány jakémukoliv pracovníkovi programu
 • písemně (i anonymně) do knihy stížností a připomínek
 • e-mailem na adresu auritus@tabor.charita.cz.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 381 255 999
 • ústně jakémukoliv pracovníkovi programu

Forma řešení stížnosti a připomínek

 • písemně na adresu stěžovatele (zápis do knihy stížností, projednání na poradě, odeslání stěžovateli)
 • písemná odpověď do knihy stížností
 • e-mailem (zápis do knihy stížností, projednání na poradě, odeslání odpovědi stěžovateli)
 • telefonicky (učiněn zápis do knihy stížností, projednání na poradě, do 30 dnů odpověď – formou, na které jsme se s klientem předem domluvili)
 • ústně (učiněn zápis do knihy stížností, projednání na poradě, do 30 dnů odpověď – formou, na které jsme se s klientem předem domluvili)

Způsob a termín řešení:
Stížnosti řeší vedoucí zařízení. Stěžovateli bude předáno vyjádření k podané stížnosti (forma viz.výše) nejdéle do 30 dnů od jejího obdržení. Stížnosti na vedoucího zařízení řeší ředitel Farní charity Tábor (v tomto případě je nutno stížnost podat písemně nebo e-mailem na reditel@tabor.charita.cz).
Připomínky a náměty budou projednány buď individuálně, nebo na poradě, případně supervizi

Odvolání:
V případě nespokojenosti s řešením stížnosti vedoucího je možno se písemně odvolat k řediteli Farní charity Tábor, v případě nespokojenosti s řešením stížnosti ředitele Farní charity Tábor, je odvolacím orgánem ředitel DCH České Budějovice. Tyto subjekty odvolání nebo stížnost prošetří a oznámí do 30 dnů písemně stěžovateli výsledek.

S možností podat stížnost je klient seznámen při podpisu Dohody o poskytování služeb.

Popis mechanismu vyřizování stížností -– pracovníci:
Každý pracovník má právo otevřeně řešit problémy či stížnosti, související s výkonem jeho práce nebo se vztahy na pracovišti. Má možnost společného řešení na poradě či supervizním setkání, nebo individuálně s kolegy či vedoucím pracovníkem.

Stížnosti na jednání vedoucího pracovníka jsou řešeny ředitelem Farní charity Tábor, případné stížnosti na ředitele Farní charity Tábor pak v rámci Diecézní charity České Budějovice.

Stížnosti podané písemnou formou budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů od podání opět písemnou formou.

Jsem:

Spolupracující organizace

Celorepubliková spolupráce: A.N.O. – sekce HR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Sananim Praha, Prev- centrum Praha, CPPPT Plzeň

O historii zařízení

 • 1997 – příprava prpjektu Kontaktního centra, pronájem prostor, noví pracovníci. Při rekonstrukci prostor zaměstnáváme klienty.
 • 1998 –  nabízíme výměnný program, kontaktní místnost, hygienický a potravinový servis, sociální práci, poradenství, pracovní programy
 • 15. 4. 1998 – slavnostní zahájení provozu, zařízení je v tuto dobu v kontaktu asi se 40 klienty
 • 1999 – Terénní program ve spolupráci s Cheironem T
 • 1999 – začínáme pracovat formou individuální práce s klienty, kteří chtějí abstinovat
 • 2000 – připravujeme Denní stacionář (skupina nebyla nikdy otevřena – chybí finance a sporné je naplnění klienty)
 • 2000 – přestěhování do nových prostor (Město Tábor) – 3 patra, 2 oddělené vchody
 • 2000 - supervizor programu - MUDr.PhDr. Kamil Kalina, CSc.
 • 1999 – začínáme s programy primární prevence
 • 2000 – prodejní galerie, výstavy, informační centrum
 • 2001 – začínáme vlastní terénní práci
 • 2004 – nová a jasná struktura - 6 programů (Terénní program, Kontaktní centrum, Poradenské centrum, Resocializační programy, Primární prevence a Galerie - KPS a AL jsou certifikovány)
 • 2005 – Resocializační programy jsou oddělený projekt financovaný EU
 • 2005, 2008, 2011, 2015 – certifikace odborné způsobilosti RVKPP
 • 2008 – pořádáme u příležitosti 10. výročí odbornou konferenci na téma: Možnosti a meze zaměstnávání klientů - uživatelů drog
 • Od roku 2001 pořádáme každý červen výstavu v rámci primární prevence
 • 15let – každé září pořádáme výstavy fotografií Jindřicha Štreita (Cesta ke svobodě, Mezi námi, Dokouřeno, Dva, Život za mřížemi) s vernisáží
 • 2017 – pracovní poměr ukončuje dosavadní vedoucí zařízení Mgr. Hana Vojtěchová a je ukončen další pracovnici (reakce na snížení počtu klientů v nízkoprahových službách), nová vedoucí zařízení Mgr. Blanka Kačírková
 • 2017 – ve spolupráci s Terénními programy Sananim, z.ú. vzniká Program EXTP - program zaměstnávání aktivních uživatelů (terénní práce na uzavřené drogové scéně)
 • 2018 – rozšiřujeme Terénní program a přijímáme novu terénní zaměstnankyni
 • 2018 – stáváme se členy A.N.O.
 • 2018 – spolupráce s Potravinovou bankou (pro potřeby nízkoprahových klientů)

Auritus – centrum adiktologických služeb

adresa: Klokotská 114, Tábor, 390 01
tel.: ambulantní program: +420 381 255 999
tel.: terénní program: +420 775 255 389
e-mail: WnEs-ei6LTGkS~h4YanBZd54Ys

Provozní doba:

Auritus otevírací doba jednotlivých služeb


projekt je podporován

úřad vlády logo

jihocesky kraj-projekty

logo barevne

Kontaktujte nás

Mgr. Marie Pellarová

Tel.: 381 255 999, 739 605 834
odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka