Terénní program Tábor

0003391

Adresa
Purkyňova 1085

390 02 Tábor

Kontakt
mob: 737 234 443, email: terenniprogram@tabor.charita.cz


Terénní program Tábor pomáhá osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí. Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují zpravidla osoby bez přístřeší a bez domova, jejichž aktuální stav je často spojen s alkoholismem, zadlužením a ztrátou sociálních vazeb. Snahou terénního programu je zajistit těmto osobám základní lidské potřeby, a pokud možno, pomoci jim při zpětném začleňování do společnosti, podpořit je při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb.

 • Cílová skupina – osoby bez přístřeší, osoby v krizi, jejichž aktuální stav je zapříčiněn ztrátou či hrozbou ztráty zázemí
 • Posláním služby je vyhledávání, kontaktování a podpora osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
 • Služba je poskytována bezplatně, na území města Tábor, v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby.

Cílem služby je, aby se uživatelé:

 • zorientovali ve své aktuální životní situaci včetně jejích důsledků
 • měli možnost využít přiměřenou podporu pro řešení své současné životní situace
 • získali srozumitelné informace a přehled o možnostech řešení své současné životní situace
 • porozuměli svým právům a povinnostem
 • zlepšili své dovednosti při vyřizování a obstarávání osobních záležitostí

Další cíle služby jsou:

 • eliminace rizik pro osoby bez přístřeší a pro veřejnost
 • podpora uživatelů při zajištění základních lidských potřeb
 • posilování uživatelů ve vědomí vlastní jedinečnosti a důstojnosti
 • vedení uživatelů k převzetí zodpovědnosti za svůj život a rozhodnutí

Základní principy služby:

 • každý člověk je pro nás jedinečný a snažíme se vycházet z jeho individuálních potřeb, možností a aktuální životní situace
 • veškeré nám sdělené informace jsou důvěrné
 • během využívání služby lze vystupovat anonymně
 • dále nízkoprahovost, mobilita

Poskytované služby:

 • základní a odborné sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s úřady a jinými službami
 • podpora při prosazování práv a zájmů uživatelů, při obstarávání osobních záležitostí
 • podpora při získávání či znovunabytí sociálních kompetencí
 • potravinová podpora dle možností služby
 • krizový šatník

Terénní program Tábor podporují:

Jihočeský krajMěsto Tábor

 

Kontaktujte nás