Kontaktní centrum Auritus

Poslání

Posláním Kontaktního centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb uživatelům návykových látek, minimalizace jejich sociálních a zdravotních rizik a motivace ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci.

Cílová skupina

 • Uživatelé nelegálních a legálních návykových látek – osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé, závislí na návykových látkách, závislí, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, osoby ohrožené patologickým hráčstvím
 • Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů návykových látek

  Dolní věková hranice cílové skupiny Kontaktního centra je 15 let.
KONTAKTNÍ MÍSTNOSt                     VÝMĚNNÝ PROGRAM
 
 
 
 

Cíle

 • Navázání kontaktu s uživateli návykových látek
 • Prohloubení kontaktu a důvěry mezi pracovníkem zařízení a klientem
 • Stabilizace sociálního, psychického a fyzického stavu klienta
 • Snižování sociálních a zdravotních rizik uživatelů návykových látek
 • Motivace ke změně rizikového chování, případně k abstinenci
 • Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů
 • Ochrana většinové populace před negativními dopady užívání návykových látek

Zásady poskytování sužby

 • Odbornost – poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické služby
 • Individuální přístup ke klientům a respektování jejich potřeb – poskytujeme uživatelům služby, které aktuálně reagují na jejich potřeby a snažíme se zohlednit jejich možnosti, schopnosti a odpovědnost za vlastní rozhodnutí
 • Veřejný přístup – veškeré služby Kontaktního centra Auritus jsou poskytovány všem klientům bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický a fyzický stav a socioekonomické možnosti
 • Nízkoprahovost – snadná dostupnost pro všechny klienty cílové skupiny
 • Bezplatnost – všechny služby Kontaktního centra jsou poskytovány zdarma
 • Anonymita – služby poskytujeme anonymně jak klientům, tak i rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám
 • Ochrana práv klientů – v rámci poskytování sociálních služeb vytváříme takové podmínky, které klientům umožní naplňovat svá lidská a občanská práva

Poskytované služby

 • Pobyt v KM
 • Potravinový servis
 • Hygienický servis (WC, možnost umytí, sprcha, praní prádla, ošacení)
 • Výměnný program, distribuce HR materiálu
 • Informace o rizicích užívání návykových látek
 • Poradenství a krizová intervence, zprostředkování léčby
 • Sociální práce
 • Asistence při základním zdravotním ošetření
 • Zprostředkování testování na infekční choroby
 • Pracovní program
 • Program EXTP

Provozní doba:

adresa: Klokotská 114, Tábor, 390 01
e-mail: auritus@tabor.charita.cz
tel.: 381 255 999

Auritus otevírací doba jednotlivých služeb

leták kontaktní centrum

Kontaktujte nás

Bc. Marek  Štencel

Tel.: 381 255 999
kontaktní pracovník, psycholog

Eliška Frdlíková

kontaktní a terénní pracovnice

Denisa Wanieová

kontaktní pracovnice