Poslání a principy práce

Poslání

Posláním centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb osobám ohroženým závislostí, osobám závislým na nelegálních návykových látkách a alkoholu, osobám ohroženým nelátkovými závislostmi a jejich rodinným příslušníkům, partnerům a blízkým osobám.

Cílem služeb je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života.

Poskytované služby snižují zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jejich důsledky, umožňují klientům hledat přijatelné cesty ke změně dosavadního způsobu života, motivují klienty k životu bez návykových látek.

Principy práce

  • Odbornost- poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické služby
  • Individuální přístup ke klientům a respektování jejich potřeb - poskytujeme uživatelům služby, které aktuálně reagují na jejich potřeby a snažíme se zohlednit jejich možnosti, schopnosti a odpovědnost za vlastní rozhodnutí
  • Veřejný přístup - veškeré služby centra Auritus jsou poskytovány všem klientům bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický a fyzický stav a socioekonomické možnosti
  • Nízkoprahovost - snadná dostupnost pro všechny klienty cílové skupiny
  • Bezplatnost - všechny služby centra Auritus jsou poskytovány zdarma
  • Anonymita - služby poskytujeme anonymně jak klientům, tak i rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám
  • Ochrana práv klientů - v rámci poskytování sociálních služeb vytváříme takové podmínky, které klientům umožní naplňovat svá lidská a občanská práva