Terénní program

terénní progrma

Poslání:

Terénní práce s uživateli drog je nízkoprahová služba pracující v přirozeném prostředí cílové skupiny metodou kontaktní práce, jejímž cílem je snižování zdravotních a sociálních rizik působených užíváním drog a zprostředkování léčby závislosti na drogách. Vedle poradenství, sociální práce a základního zdravotního ošetření je významnou součástí terénních programů výběr použitého a distribuce sterilního injekčního materiálu a dalších prostředků pro méně rizikové užívání drog

Východiska

Terénní program vychází ze závěrů a východisek Harm reduction a strategie "Public Health". Filozofie HR je založena na pragmatickém přístupu k drogové problematice, neboť bere na vědomí, že prevence (HIV, AIDS, hepatitid a jiných infekčních onemocnění) je vždy méně nákladná než následná léčba nebo represe. Přístup "Public Health" k problému zneužívání nelegálních drog a závislosti vidí tento problém, ne jako fenomén, který má příčinu pouze v individuálních psychologických, nebo morálních faktorech, ale zároveň jako příčinu rozsáhlejších sociálních problémů a také jako hrozbu veřejného zdraví.

Harm Redukcion

Doslovný překlad termínu by zněl přibližně jako "snižování škod". V Terénním programu je Harm Reduction termín označující veškeré aktivity a prostředky směřující k co největšímu možnému omezení zdravotních a sociálních rizik vyvstávajících v souvislosti se zneužíváním návykových látek. Někteří uživatelé nechtějí přestat drogy brát - nemají dostatečnou motivaci k abstinenci. Existují ale i takoví, kteří abstinovat chtějí, avšak v současné době nejsou z různých důvodů schopni přestat s užíváním. Právě na tyto skupiny uživatelů návykových látek se soustředí přístup Harm Reduction, který s souladu filozofickými východisky (viz. výše) akceptuje skutečnost, že pro určitou část populace uživatelů drog jsou, v určité fázi jejich užívání, nepřijatelné aktivity směřované k totální abstinenci od drog. Harm Reduction jako pragmatický přístup umožňuje předcházet zdravotním komplikacím a do určité míry tak zabránit somatickému poškození klienta. Tím vytváří časový prostor pro práci s klientem, během něhož má uživatel možnost postupně změnit své postoje k užívání drog. Aktivity HR mohou být zároveň faktorem motivujícím, vedoucím ke spolupráci klienta se zařízením a v ideálním případě k léčbě klienta. Snaha o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog vychází z předpokladu, že vhodným přístupem je možné rizikům spojeným s užíváním drog zabránit nebo je alespoň výrazně redukovat. K nejvýznamnějším rizikům patří šíření hepatitid a dalších infekčních onemocnění včetně viru HIV způsobované jak používáním nesterilního náčiní při aplikaci drog, tak promiskuitním chováním uživatelů. Harm Reduction má proto neoddiskutovatelné místo v systému péče o drogově závislé tam, kde selhávají jiné léčebné metody.

Cílová skupina:

 • Osoby problémově užívající návykové látky (především pervitin, subutex, alkohol, THC)
 • Rekreační uživatelé drog
 • Osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky včetně alkoholu
 • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím
 • Osoby, které nejsou v kontaktu s centrem Auritus

Cíle:

Terénní program si klade za cíl kontaktovat skrytou populaci a působit na ni. V ideálním případě směrem k abstinenci nebo aspoň směrem k chování, které je pro uživatele "bezpečnější", čili které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik.

 • Snížení výskytu infekčních nemocí - HIV, HCV, HBV, syfilis
 • Snížení počtu úmrtí v důsledku předávkování
 • Předcházení kriminalitě
 • Motivovace uživatele návykových látek ke změně životního stylu směrem k abstinenci
 • Učení uživatele drog "bezpečnějšímu" užívání a zásadám bezpečného sexu
 • Motivovace uživatelů k výměně použitého injekčního materiálu nebo jeho bezpečné likvidaci
 • Udržování nejvíce exponovaných míst na otevřené drogové scéně v čistotě (sběr odhozených použitých stříkaček a jejich bezpečná likvidace)
 • Navazování důvěry a motivování klientů ke kontaktu se službami pro uživatele drog
 • Motivace k přechodu do služeb Kontaktního centra a tím možnost využité většího spektra služeb

 

Orientační plán našich cest - uvedené časy jsou orientační a odvíjí se od situací, které nás potkají cestou. Děkujeme za pochopení TERÉŇÁCI AURITU! 

Volejte nebo pište na 775 255 389!!!

Úterý 

11:30 - 12:00 Planá n/Lužnicí - náměstí, park(ostrov) u řeky

12:00 - 12:30 Planá n/Lužnicí - nádraží, Průmyslová ul. - Yangfeng, - Maso Planá

12:45 - 13:30 - Sezimovo Ústí - Jitřenka, náměstí Tomáše Bati

13:30 - 14:00 - Sezimovo Ústí - Hilton, nádraží 

Středa

11:00 - 11:30 - Parkány, Brusírna

11:30 - 12:30 - Na Bydžově, Komora, Havanská

12:30 - 13:00 - Sídliště n/Lužnicí střed, U Soudku

13:30 - 14:00 - Kopeček - Angela Kančeva, Černé mosty

14:15 - 14:45 - nádraží, Botanická zahrada

Čtvrtek

14:00 - 16:00 - Soběslav

Pátek

11:00 - 12:00 Černý mosty, Zavadilka, nádraží

12:00 - 12:30 Jordán, Náchod

12:30 - 13:30 Pražské sídliště - park u Popraviště, ubytovna Klokotská, Svíčka

13:30 - 14:00 pod Ptákem, Holečkovy sady