Kontaktní centrum

 

Kontaktní centrum

Poslání

Posláním Kontaktního centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb uživatelům návykových látek, minimalizace jejich sociálních a zdravotních rizik a motivace ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci.

Cílová skupina

 • Uživatelé nelegálních a legálních návykových látek - osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé, závislí na návykových látkách, závislí, kteří nejsou motivovaní k abstinenci, osoby ohrožené patologickým hráčstvím
 • Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů návykových látek

Dolní věková hranice cílové skupiny Kontaktního centra je 15 let.

Cíle

 • Navázání kontaktu s uživateli návykových látek
 • Prohloubení kontaktu a důvěry mezi pracovníkem zařízení a klientem
 • Stabilizace sociálního, psychického a fyzického stavu klienta
 • Snižování sociálních a zdravotních rizik uživatelů návykových látek
 • Motivace ke změně rizikového chování, případně k abstinenci
 • Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů
 • Ochrana většinové populace před negativními dopady užívání návykových látek

Zásady poskytování služeb

Odbornost - poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické služby

Individuální přístup ke klientům a respektování jejich potřeb - poskytujeme uživatelům služby, které aktuálně reagují na jejich potřeby a snažíme se zohlednit jejich možnosti, schopnosti a odpovědnost za vlastní rozhodnutí

Veřejný přístup - veškeré služby Kontaktního centra Auritus jsou poskytovány všem klientům bez ohledu na pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický a fyzický stav a socioekonomické možnosti

Nízkoprahovost - snadná dostupnost pro všechny klienty cílové skupiny

Bezplatnost - všechny služby Kontaktního centra jsou poskytovány zdarma

Anonymita - služby poskytujeme anonymně jak klientům, tak i rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám

Ochrana práv klientů - v rámci poskytování sociálních služeb vytváříme takové podmínky, které klientům umožní naplňovat svá lidská a občanská práva

Poskytované služby Kontaktního centra

 • Pobyt v KM
 • Potravinový servis
 • Hygienický servis (WC, možnost umytí, sprcha, praní prádla, ošacení)
 • Výměnný program, distribuce HR materiálu
 • Informace o rizicích užívání návykových látek
 • Poradenství a krizová intervence, zprostředkování léčby
 • Sociální práce
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční choroby
 • Pracovní program
 • Program EXTP

Leták kontaktního centra

leták kontaktní centrum